ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้จัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษาในระดับปฐมวัยเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และพัฒนาผู้เรียนในทุกๆ ด้าน ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki Land) , อุทยานการศึกษานรกสวรรค์พุทธภูมิ,อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก