ค่ายวัยรุ่นวัยใส

โรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้จัดให้มีกิจกรรมค่ายวัยรุ่นวัยใส ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา การเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ตลอดจนการใช้ชีวิตในสังคมให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดนันทารามตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3