กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวัดนันทาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้จัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ขุ้นเมื่อวันที่ 29-1 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดนันทาราม โดยมีนายเสน่ห์ นกแก้ว เป็นผู้อำนวยการค่าย