การแข่งขันทักษะศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลสันทราย ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนวัดนันทารามได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลสันทราย โดยการสนับสนุนของเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมจำนวน 5 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดนันทาราม โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ โรงเรียนบ้านสันทราย และโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้แก่นักเรียน ตลอดจนคัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยมีนายธนวัตน์ แสงสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายเป็นประธานในพิธี

 

 

ติดตามประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Facebook โรงเรียนวัดนันทาราม

https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-1727185337554628/photos/?tab=album&album_id=2154397894833368