ผู้บริหาร ครู-บุคลากร โรงเรียนวัดนันทาราม

S__30277751 (3)

นายอดิศร แสนแปง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

274138991_1066098400790331_526803416887270004_n

นางสาวอุทัยวรรณ งูขาว

ครูระดับปฐมวัย

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

LINE_ALBUM_รูปชุด -2

นางจันทร์เพ็ญ กันธโย

ครูประจำชั้น ป.1

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

LINE_ALBUM_รูปชุด ขรก._๒๒๐๒๒๑_11

นางสุรีย์ฉาย ไชยะหมื่น

ครูประจำชั้น ป.2

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

LINE_ALBUM_รูปชุด ขรก._๒๒๐๒๒๑_12

นางสาวลาวัลย์ ดอนปิน

ครูประจำชั้น ป.3

วิทยฐานะ ชำนาญการ

5555

นางรัชนี สมร

ครูประจำชั้น ป.4

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

274126188_641692870426107_8797889180530042517_n

นางสาวศิรฏา มณีชัย

ครูประจำชั้น ป.5

ครู คศ.1

LINE_ALBUM_รูปชุด ขรก._๒๒๐๒๒๑_14-2

นางสาวดุษดี พงษ์สุวรรณ

ครูประจำชั้น ป.6

ครู คศ.1

274241004_326743792743455_406664671689089893_n

นายณัฎฐพสิษฐ์ เทพดวงแก้ว

ครูประจำชั้น ป.6

วิทยฐานะ ชำนาญการ

LINE_ALBUM_รูปชุด ขรก._๒๒๐๒๒๑_22

นางรินพร บุญชาญ

ครูประจำชั้น ม.1

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

S__5185589

นางจันทนา แก้วคำ

ครูประจำชั้น ม.1

วิทยฐานะ ชำนาญการ

S__5185593

นายณัฐพล พงษ์ศานต์คีรี

ครูประจำชั้น ม.2

ครู คศ.1

S__30261273-2

นางสาวนิรดา นิรชานันท์

ครูประจำชั้น ม.2

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

LINE_ALBUM_รูปชุด ขรก._๒๒๐๒๒๑_15

นายเทอดศักดิ์ กันธโย

ครูประจำชั้น ม.3

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

S__30261274

นางธมน สังข์สำราญ

ครูประจำชั้น ม.3

วิทยฐานะ ชำนาญการ

S__1269784__1_-removebg-preview

นายบรรจงศักดิ์ แสนปัญญา

ครูพิเศษ

ครูอัตราจ้าง

274246364_4987495241366028_8664716571470005292_n

นางสาวกรรณิการ์ ปันเรือน

ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลุงพล-removebg-preview2

นายสมพล เขื่อนคำ

นักการภารโรง

-