ข้อมูลครูและบุคลากร

นายเสน่ห์  นกแก้ว
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางสาวสายพิน เดชปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรีย์ฉาย  ไชยะหมื่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุทัยวรรณ งูขาว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทนา  แก้วคำ
ครูชำนาญการ

นางพิพากษา ทับไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทร์เพ็ญ กันธะโย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเทอดศักดิ์ กันธะโย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิรดา นิรชานันท์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรินพร บุญชาญ
ครูชำนาญการ


นายณัฎฐพสิษฐ์ เทพดวงแก้ว
ครู คศ.1

นางธมน สังข์สำราญ
ครู คศ.1

นางสาวลาวัลย์ ดอนปิน
ครู คศ.1

นางสาวดุษดี  พงษ์สุวรรณ
ครูผู้ช่วย

ณัฐพล พงษ์สานต์คีรี
ครูผู้ช่วย


นายศุภชัย ทรายผึ้ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นายสมพล เขื่อนคำ
นักการภารโรง