KON BOT หุ่นยนต์โขน

ระบบการเรียนแบบ STEM เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อบูรณาการ 4 วิชาหลักได้แก่ วิทยาศาสตร์ (SCIENCE) , เทคโนโลยี(TECHNOLOGY) , วิศวกรรมศาสตร์(ENGINEERING) และคณิตศาสตร์(MATHEMATICS) โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ แม้จะมีทักษะการแก้ไขปัญหาแล้ว แต่สุนทรียภาพด้านความสวยงามและศิลปะก็ต้องพัฒนาควบคู่กันไป ผู้สอนจึงเพิ่มทักษะด้าน ศิลปะ (ART) เข้ามาอีกหนึ่งตัว กลายเป็น STEAM ผสมผสานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้พัฒนาควบคู่กันและครบทุกมิติ จึงกลายเป็นผลงาน KHON – BOT หุ่นยนต์โขน นวัตกรรมสำหรับสตีมศึกษาการเรียนระบบ STEAM ผ่านตัวละครเรื่องรามเกียรติ์ ในวิชานาฏศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง “โขนไทยน่ารู้” เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถด้านศิลปะ การคิดคำนวณ การออกแบบฐานวางตัวหุ่น โดยตัวหุ่นค่อนข้างมีรายละเอียดของลายเส้นและเครื่องแต่งกายที่ค่อนข้างละเอียดมาก ผู้เรียนต้องใช้ความตั้งใจในการตัดกระดาษ พับกระดาษและต่อกระดาษทีละชิ้น เพื่อให้ได้ตัวหุ่นที่สมบูรณ์ ผลการประเมินหรือคะแนนไม่ได้บ่งบอกถึงความสามารถที่นักเรียนมีในแต่ละคน แต่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ ยังต้องการให้นักเรียนได้เห็นถึงรายละเอียดของสิ่งที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นมรดกของชาติไทยและมรดกของโลกสืบต่อไป