นันทารามรณรงค์คนหัวแข็ง

โรงเรียนวัดนันทารามได้เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนหัวแข็งครูสร้างได้ 2564 “ โดยเปิดโอกาสให้โรงเรียนร่วมกิจกรรมภายใต้แนวคิด พร้อม 3 ทำ 10 เพื่อปลูกจิตสำนึกและเปลี่ยนพฤติกรรมให้คนไทยใส่หมวกกันน็อกจนเป็นนิสัย ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน ให้เหลือน้อยที่สุด โดยมีกฎ 3 ข้อคือ ขี่ซ้อนเราใส่ ใกล้ไกลเราใส่ ใครไม่ใส่เราไม่ยอม โดยวางเป้าหมายให้เกิดการปฏิบัติจริง ด้วยความต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของโครงการ “นันทารามรณรงค์คนหัวแข็ง “ ขึ้น โดยสภานักเรียนของโรงเรียนวัดนันทารามเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและช่วยกันรณรงค์