นิทรรศการเปิดโครงการ โคกหนองนา สพป.ชม.3

โรงเรียนวัดนันทาราม สปพ.ชม.3 โดยนายอดิศร แสนแปง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทาราม ได้นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการโคกหนองนา และได้เข้าร่วมชมนิทรรศการต่างๆ เช่น นวัตกรรมการศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม ทวิ/พหุภาษา ฯลฯ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป