ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดนันทาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563